تبعیض در مستمری فرهنگیان بازنشسته در سه دهه/هزینه‌های سنگین درمانی و بیمه تکمیلی ناقص

تبعیض در مستمری فرهنگیان بازنشسته در سه دهه/هزینه‌های سنگین درمانی و بیمه تکمیلی ناقص

تبعیض در مستمری فرهنگیان بازنشسته در سه دهه/هزینه‌های سنگین درمانی و بیمه تکمیلی ناقص

تبعیض در مستمری فرهنگیان بازنشسته در سه دهه/هزینه‌های سنگین درمانی و بیمه تکمیلی ناقص

دانلود فیلم خارجی