جوانان شیعه و سنی عراقی در محل انفجار الکراده نماز وحدت خواندند

جوانان شیعه و سنی عراقی در محل انفجار الکراده نماز وحدت خواندند

جوانان شیعه و سنی عراقی در محل انفجار الکراده نماز وحدت خواندند

جوانان شیعه و سنی عراقی در محل انفجار الکراده نماز وحدت خواندند

مرجع توریسم