کاهش مبلغ افزایش حقوق کارمندان رسته اداری، مالی و خدماتی آموزش و پرورش

کاهش مبلغ افزایش حقوق کارمندان رسته اداری، مالی و خدماتی آموزش و پرورش

کاهش مبلغ افزایش حقوق کارمندان رسته اداری، مالی و خدماتی آموزش و پرورش

کاهش مبلغ افزایش حقوق کارمندان رسته اداری، مالی و خدماتی آموزش و پرورش

بازی