یک هزار دانش آموز تهرانی طولانی ترین نقاشی کشور را می کشند

یک هزار دانش آموز تهرانی طولانی ترین نقاشی کشور را می کشند

یک هزار دانش آموز تهرانی طولانی ترین نقاشی کشور را می کشند

یک هزار دانش آموز تهرانی طولانی ترین نقاشی کشور را می کشند

عکس