همه چیز درباره شرایط عمومی و اختصاصی جذب معلمان

شرایط دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی برای جذب دانشجو اعلام شد که ۱۵ شرط تخصصی ازجمله معدل، سن و تراز علمی اعلام شده همچنین معیارهایی برای سلامت جسم و روان لحاظ شده است از توانایی گفتاری تا قد و وزن و نداشتن کراهت منظر.

به گزارش تسنیم، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی از طریق آزمون سراسری سال 98 برای پذیرش دانشجو اقدام می‌کنند، طبق گفته‌های حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان 25 هزار دانشجو از طریق کنکور سراسری پذیرش می‌شوند.

جذب معلمان

جذب معلمان

هم‌اکنون شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی اعلام شده است، براین اساس وزارت آموزش و پرورش برای تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز به آموزشی خود متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی در مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از میان داوطلبان واجد شرایط آزمون سراسری سال 98 دانشجو می‌پذیرد.

داوطلبان در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی، اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط مندرج می‌توانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل بررسی صلاحیت‌های عمومی، اختصاصی و کسب بالاترین نمره علمی در مقایسه با سایر داوطلبان آزمون در کد رشته‌های انتخابی، در صورت اعلام قبولی نهایی ادامه تحصیل دهند.

شیوه پذیرش؛ پذیرش بومی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی

پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت بومی‌پذیری است و گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هر یـک از کـدرشته محل‌ها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون ” پردیس/ مخصوص داوطلبـان بومی/محـل خـدمت” درج شـده انجام می‌شود.

داوطلبـان متقاضـی رشـته‌هـای موردنیـاز آموزش‌وپرورش دقت کنند چنانچه در یک کد‌رشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی استانی درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن استان می‌تواننـد در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب کنند اگر بومی شهرستانی درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن شهرسـتان و بخـش‌هـای تابعـه، مجـاز بـه انتخاب کد‌رشته محل هستند بنابراین اگر از یک شهرستان فقط یک بخش در دامنه پذیرش درج شده باشد داوطلبان همان بخش و دهستان‌های مربوطه، مجاز بـه انتخـاب کـد‌رشـته محل جهت استفاده از سهمیه بومی منطقه‌ای خواهند بود.

در کد‌رشته محل‌هایی که برای یک استان درج شده است محدودیتی برای انتخاب کد‌رشته محل توسط داوطلب بـومیآن استان وجود ندارد بنابراین در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که بر اساس دامنه پذیرش مندرج برای آن کد‌رشته محل، بومی بخش یا شهرسـتان و بخـش‌هـای تابعه آن تلقی می‌شوند. چنانچه در یک کد‌رشته محل که پذیرش در آن، به صورت بومی شهرستان یا بخش درجشده است ولی داوطلب واجد شرایط بر اسـاس دامنـه پـذیرش وجـود

نداشته باشد ظرفیت خالی مانده آن کد رشته محل به داوطلبان بومی همان استان که کد رشته محل مزبور را انتخاب نمودهاند اختصاص می‌یابـد.

نیـاز آموزشـی ” محل خدمت ” مندرج در ستون “پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/محل خدمت” تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی‌یابد. داوطلب پذیرفته شده نهایی مکلف است به مدت دو

برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری برای خدمت در محل مذکور به آموزش‌وپرورش بسپارد.

تعیین محل خدمت داوطلبان بر عهده آموزش و‌پرورش استان

تعیین محـل خـدمت کـد‌رشـته محـل‌هـایی کـه بـه صـورت اسـتانی، شهرستانی یا در یک بوم ” چندشهر/شهرستان/ منطقه” است در اختیار اداره کل آموزش‌وپرورش استان مربوط استان بومی داوطلب خواهد بود کـه بعـد از فراغـت از تحصـیل بـه استناد ماده 3 قانون متعهدین خدمت به صورت قطعی اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از انجام تعهد تلقی خواهد شـد.

تعیـین محـل صـدورحکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل استان است.

چنانچه داوطلب مجـاز بـه انتخـاب کـد‌رشـته محـل‌هـای دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشد و اقدام به انتخاب کد‌رشته محل‌های این دانشگاه‌ها کند، بر اساس ضوابط و مقررات از میـان واجـدین شـرایط درآزمون بر اساس اولویت‌های انتخابی تا دو برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشـور بـه آموزش‌وپرورش معرفی خواهند شد.

معرفی داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبول نهایی در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی تلقی نمی‌شود.

چنانچـه صـلاحیت‌هـای عمـومی و تخصصی داوطلب معرفی‌شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی مورد تأیید آموزش‌وپرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور بر اسـاس ضـوابط مربوط و لحاظ کردن اولویت برمبنای دامنه پذیرش بومی “بخش/شهرستان/استان توضیحات کد رشته محل مندرج در دفترچه آزمون” و با درنظر گرفتن نمره علمـی نهـایی داوطلـب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد. بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی به منزله قبولی فـرد بـرای این دانشگاه‌ها نیست.

کسب نمره علمی بالاتر درگروه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در کد رشته انتخابی طبق ضوابط سازمان سـنجش آمـوزش کشـور و بـا رعایـت شرایط و ضوابط آموزش‌وپرورش، الزامی است.

حذف داوطلبانی که صلاحیت‌های آنها تأیید نمی‌شود

داوطلبانی که صلاحیت‌های تخصصی یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش‌وپرورش قرار نمی‌گیـرند از فراینـد گـزینش نهـایی بـرای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

شرایط عمومی

تابعیت جمهوری اسـلامی ایـران. اعتقـاد بـه دیـن مبـین اسـلام یـا یکـی از ادیـان شـناخته شـده در قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران. التـزام بـه قـانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران. داشتن سلامت کامل روانـی، جسـمانی و توانـایی انجـام وظـایف محولـه، نداشـتن سـابقه محکومیـت جزایی یـا کیفـری مـؤثر، عـدم اعتیـاد بـه مواد مخدر، دخانیات و الکل و هر نوع مواد اعتیادآور. داشتن گواهینامه پایان دوره پیش‌ دانشگاهی داوطلبان نظام آموزشی قدیم یا متوسطه دوم نظام آموزشی جدید.

شرایط اختصاصی؛ سن، معدل و تراز 6500

1.کسب حداقل نمره علمـی کـل 6500 و بـالاتر در زیرگـروه مربـوط جهـت مجـاز شـدن بـرای انتخـاب رشـته در گـروه آزمایشـی مربـوط در آزمـون سـراسری.

2. نداشتن هیچگونه رابطـه اسـتخدامی یـا تعهـد خـدمت “دائم یـا موقـت” بـه نهادهـا و سـازمان‌هـای دولتـی و غیردولتـی از آغـاز تـا پایـان دوره تحصـیل در دانشـگاه.

3. با توجـه بــه رای هیـئت عمــومی دیـوان عــدالت اداری بـه شــماره 1821، داشـتن حــداقل معـدل کــل 14 در دوره متوسـطه دوم “معــدل سـه پایــه اول، دوم و سـوم” برای پــذیرش دانشجو، ملاک عمل خواهـد بـود. حـداقل معـدل‌کـل، تحـت هـر شـرایطی تغییـر نخواهـد داشـت.

4. بـا رعایـت مـاده 42 و 43 قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری، داشـتن حـداکثر سـن 22 سـال تمـام در بـدو ورود بـه دانشـگاه متولدین اول مهر 74 به بعد دانشـگاه فرهنگیـان و دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهیدرجایی الزامی است.

محاسـبه سـن هـر داوطلـب بـا توجـه بـه منـدرجات اصـل شناسـنامه‌ای اسـت کـه بـه اسـتناد آن در آزمـون ورودی ثبـت‌نـام مـی‌کنـد بنابراین تغییراتـی کـه پـس از ثبـت‌نـام در آزمون، در مـدارک هـویتی، بـه ویـژه تـاریخ تولـد داوطلـب بـه وجـود آمـده باشـد معتبـر نیسـت و در صـورت پذیرفتـه‌شـدن در آزمـون در هـر مرحلـه‌ای، قبـولی وی لغـو خواهـد شد.

انجام خدمت سربازی یا سوابق کـاری و مـوارد دیگـر تحـت هـیچ شـرایطی بـه سـقف سـنی داوطلـب افـزوده نمـی‌شـود.

حـداکثر سـن ورود بـه دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی تحــت هرشــرایطی تغییـر نخواهــد داشـت.

بومی بودن داوطلبان

5. بــومی بــودن داوطلـب درهریــک از کــد‌رشـته محــل‌هـای اعــلام شــده ازسـوی آمــوزش وپــرورش. مـلاک‌هـای تعیـین بـومی‌بـودن داوطلبـان در هـر یـک از کـد‌رشـته محـل‌هـا بـه شـرح زیر است:

الف: در صـورتیکـه محـل اخـذ مـدرک تحصـیلی پـیش‌دانشـگاهی و دو سـال آخـر دبیرسـتان بـرای داوطلبـان در یـک بخـش، شـهر و یـا اسـتان باشـد داوطلـب بـومی آن بخـش، شـهر و اسـتان تلقـی مـی‌شـود.

ب: درصـورتی‌کـه محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر داوطلـب در یـک بخـش، شـهر و یـا اسـتان نباشـد، بخـش، شـهر و اسـتان محـل تولـد داوطلـب بـه عنـوان بخـش، شـهر و اسـتان بـومی وی در نظر گرفتـه مـی شـود.

ج: داوطلبـانی کـه سـه سـال آخـر محـل تحصـیل را در خـارج از کشـور گذرانـده‌انـد، اسـتان محـل تولـد، اسـتان بـومی اینگونـه داوطلبـان تلقـی خواهد شد.

د: داوطلبانی کـه سـه سـال آخـر محـل تحصـیل را خـارج از کشـور گذرانـده‌انـد و همچنـین اسـتان تولـد او نیـز خـارج از کشـور بـوده اسـت، اسـتان بـومی ایـن قبیل داوطلبان شـهر تهران خواهـد بود.

6. درصـورت وجـود مجـوز اسـتخدامی، محـل صـدور حکـم اسـتخدام آزمایشـی همـان بخـش، شـهر واسـتان بـومی داوطلـب بـوده کـه در سـتون محـل خـدمت دفترچـه آزمـون درج شـده اسـت. مسـئولیت سـاماندهی و بـه کـارگیری بعـد از فراغـت ازتحصـیل بـه عهـده اداره کـل اسـتان خواهـد بـود.

تغییر محل خدمت تحت هر شرایطی ممنوع!

بـراین اسـاس تغییر سهمیه اسـتان محـل خـدمت قبـل از شـروع بـه کار و ایفـای تعهـد، تحـت هـر شـرایط اعـم از تأهـل، تجرد، بعـد مسـافت، تکفل، سرپرسـتی خـانواده، فـوت والـدین و…ممنـوع است.

براساس رأی 30 مرداد 97 هیئت عمـومی دیـوان عـدالت اداری تعیـین خـدمت متعهـدین خـدمت پـس از فراغـت از

تحصیل بـا آمـوزش وپـرورش خواهـد بـود بنـابراین درصـورت عـدم نیـاز درمحـل منـدرج در دفترچـه آزمـون، اداره کـل آمـوزش‌وپـرورش اسـتان مجـاز بـه تعیـین محـل خدمت جدید درســطح اســتان خواهــد بــود.

7. دانشــجویان دوره روزانــه دانشــگاه‌هــا “ورودی سال 96 و قبل از آن” کــه بااســتفاده از قــانون آمــوزش رایگــان تحصــیل می‌کنند درصــورتی مــی‌تواننــد رشــته‌هــای موردنیــاز آمــوزش وپــرورش را انتخــاب کنند کــه قبــل از شــروع ثبــت‌نــام در آزمــون حــداکثر تــا تــاریخ 25 اسفند 97 انصراف دائم خـودر را بـه محـل تحصـیل اعـلام کرده و فـرم انصـراف قطعـی ازتحصـیل را دریافت کرده باشند.

معیارهای سلامت روانی و جسمانی برای معلم شدن

8. برخـورداری از سـلامت کامـل تـن و روان و شـرایط مناسـب جسـمانی بــرای حســن انجــام وظیفــه معلمــی بــه اســتناد بنــد “ز” مــاده42 قــانون مــدیریت خــدمات کشــوری و با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با تایید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش با ملاک‌ها و معیارهای زیر الزامی است:

* توانایی و مهارت گفتاری: توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات به طور کامل و صحیح و نداشتن لکنت زبان به هر میزان.

* قدرت بینایی: قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز حداقل ده بیستم و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم، هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم، دوربینی غیرقابل درمان، ونیستاگموس شدید هر دو چشم، ضایعات وسیع شدید و غیرقابل درمان در هر دو قرنیه، کوررنگی برای رشته‌های آموزش ابتدایی، رشته‌های گروه هنر و رشته‌هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آنها ضروری است ممنوع بوده و در بقیه رشته‌ها بلامانع است، نابینایی در یک چشم.

* قدرت شنوایی: توانایی شنیدن صداها و اطلاعات معمولی، نداشتن نقص شنوایی، کم‌شنوایی داوطلب نباید بیش از 30 دسیبل باشد.

*  قد و وزن: با توجه به مقتضیات هر استان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات که در مرحله مصاحبه تخصصی و انجام معاینات پزشکی مورد سنجش قرار می‌گیرد.حداقل قد لازم برای داوطلبان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها است.

*  تغییر شکل مادرزادی و اکتسابی اندام‌ها و نداشتن کراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح یا دیگر عوامل در صورت یا قسمت‌های ظاهری و نمایان بدن.

* نداشتن نقص عضو مشهود و موثر در انجام وظایف حرفه‌ای معلمی بر اساس تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط.

* عدم ابتلا به بیماری‌های مزمن و صعب العلاج از قبل دیابت، سیروز کبدی، آسم نارسایی کلیه، بیماری‌های قلبی، اسکروز آن پلاک، پارکینسون و بیماری‌های خونی نظیر لوسمی، کم خونی شدید مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هر نوع بیماری شناخته شده موثر در انجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط.

*  سایر موارد و بیماری‌هایی که به تشخیص پزشک معتمد آموزش و پرورش مانع انجام وظایف حرفه‌ای باشد.

* احراز سلامت روانی بر اساس نظر روانشناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش دارای نظام روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره.

9.برخورداری از استعداد، علاقه و انگیزه معلمی،عامل بودن به اخلاق و رفتار متناسب با شأن و جایگاه معلمی، برخورداری از قدرت تعامل با دیگران، آشنایی با تعالیم دینی به ویژه قرآن کریم.

10. نخبگان علمی و مهارتی، مخترعان، مبتکران و برگزیدگان المپیادهای علمی، فرهنگیف هنری و مهارتی جشنواره خوارزمی در شرایط علمی برابر بر اساس کد‌رشته محل‌های انتخابی از اولویت پذیرش برخوردار خواهند شد.

بهره مندی از امتیاز مربوط به مدارک امتیاز آور در مصاحبه اختصاصی صرفاً در انجام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب است و بعد از اتمام زمان مصاحبه به مدارک ارائه شده جدید امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

11. احراز توانایی در مهارت‌های پایه و علوم فناوری اطلاعات.

12. استخدام قطعی فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در صورت تأیید قطعی صلاحیت‌های آنان و اخذ مدرک کارشناسی در رشته‌ای که تعهد محضری به آموزش و پرورش سپرده‌اند امکان پذیر خواهد بود.

13. داشتن حداکثر 28 سال در بدو استخدام قطعی بعد از فراغت از تحصیل.

14. برخورداری از حسن شهرت، عامل بودن به اخلاق و رفتار نیکو و متناسب با شأن و جایگاه معلمی.

صدور حکم استخدام قطعی مشروط به گذراندن دوره رزم مقدماتی

15. به موجب ماده 7 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 مهر سال 63، فارغ التحصیلان دانشگاه‌های وابسته به آموزش و پرورش قبل اشتغال به کار در آموزش و پرورش و صدور حکم استخدام رسمی قطعی مکلف به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی هستند، در صورت عدم مراجعه برای گذراندن دوره آموزش رزم هر مشکلی در راستای تبدیل وضعیت استخدامی به عهده دانشجو خواهد بود.

تذکرات:

4 سال دوران تحصیل جزو سنوات خدمت حساب می‌شود

1.پذیرفته شدگان مکلفند در آغاز به تحصیل خود به میزان دو برابر مدت تحصیل “حداقل آن کمتر از 5 سال نخواهد بود” به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود در مهلت تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند، تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی منوط به سپردن تعهد محضری است.

مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت حداکثر چهار سال دوره کارشناسی آنان محسوب می‌شود.

پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هر شرایطی صرفاً حداکثر برای چهار سال مجاز خواهد بود.

2. اخذتعهد و استخدام و به کارگیری افراد متناسب با رشته‌ها و نیازهای اعلام شده در هر استان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت‌های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعهد مبنی بر عدم جابجایی برون استانی حداقل به مدت 10 سال خواهد بود.

3. عدم ثبت‌نام در محل قبولی تحت هر شرایطی حداکثر تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید بعد از اعلام قبولی از سوی سازمان سنجش به منزله انصراف و استنکاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

4. تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به صورت شبانه‌روزی است.

5. انتقال دانشجو به سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و بلعکس ممنوع است.

شرایط ادامه تحصیل متعهدین خدمت به آموزش‌وپرورش

6. ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به استناد مفاد ماده 4 قانون متعهدین خدمت صرفاً در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت امکان پذیر است شایان ذکر است جهت ادامه تحصیل در رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت آموزشی و اداری در آموزش و پرورش الزامی خواهد بود.

با توجه به مفاد ماده 61 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و اشتغال به کار در مدارس صرفاً در خارج از ساعات اداری موظف امکان پذیر خواهد بود.

7. تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه‌ها و بالعکس در بدو ورود یا در طول تحصیل در هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود ضمناً چنانچه دانشجویی تحت هر شرایطی در دوره کاردانی متوقف شود به علت عدم نیاز به خدمت آنان در آموزش و پرورش جذب و استخدام آنان امکان‌پذیر نخواهد بود.

8. عدم اشتغال به تحصیل همزمان در هر یک از دوره‌های تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در زمان ثبت‌نام، شروع به تحصیل و حین تحصیل.

9. پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که عنوان رشته آنها دبیری نیست ملزم به گذراندن دروس تربیتی هستند.

10. از متقاضیان رشته‌های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش که جزء معرفی شدگان چند برابر قرار می‌گیرند در صورتی مصاحبه به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه بوده و ویژگی جسمانی آن نیز توسط پزشک معتمد واجد شرایط و سلامت روانی توسط روانشناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تایید قرار گیرد.

11. مصاحبه از شرایط قانونی از مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی است انجام مصاحبه تخصصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطلاعیه‌ اعلام شده از سوی سازمان سنجش امکان پذیر است، انجام مصاحبه مجدد یا تمدید مهلت اعلام شده به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

12. عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی در هر شرایطی بعد از معرفی از سوی سازمان سنجش به منزله انصراف از رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی تلقی خواهد شد.

امکان تغییر محل دانشگاه

13.محل تحصیل پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام قطعی توسط پردیس‌ها و بر اساس تعیین خواهد شد، کلاس‌هایی که با حدنصاب لازم حداقل 20 نفر برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته شدگان در سطح پریس و کشور اقدام خواهد کرد و پذیرفته‌شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت قبولی آنها کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

انتقال و جابجایی در بین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان ممنوع است.

14. در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره که گرایش فعالیت‌های پرورشی اجرا می‌شود بعد از فراغت از تحصیل به عنوان “مربی امور تربیتی” مدارس به کار گیری خواهند شد.

15. قبولی در رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به صورت قطعی تلقی می‌شود چنانچه در برخی رشته‌های خاص این دو دانشگاه، صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی داوطلب بعداً مورد تأیید قرار بگیرد به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش‌ها، عدم امکان ایجاد کلاس به استناد ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرش در رشته جدید عدم نیاز برای آن اعلام شده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

16. چنانچه صلاحیت‌های عمومی و تخصصی داوطلبی پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری محرز شود حقی برای آن داوطلب ایجاد نمی‌کند در عین حال در صورت وجود ظرفیت پذیرش در کد‌رشته محل مربوطه حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99  امکان اقدام وجود خواهد داشت.

17. برخی از کدرشته محل‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت آزاد و شبانه بوده و پذیرش دانشجو و تحصیل در این رشته محل‌ها هیچگونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کند.

18. طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در پایان دوره کارشناسی از دانشجو معلمان ارزشیابی پایانی به عمل می‌آید و بر اساس نتایج حاصل گواهی صلاحیت حرفه‌ای در سطوح مختلف صادر می‌شود .

19.چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌نام تحصیل یا استخدام آزمایش و قطعی قبولی وی لغو می‌شود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت‌های ناشی از آن خواهد بود.

20. در رشته‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که دارای چند گرایش یا زمینه تخصصی است و در دفترچه آزمون گرایش و زمینه تخصصی رشته مشخص نشده است، دانشگاه متناسب با نیاز آموزش‌وپرورش با در نظر گرفتن بومی‌بودن در سهمیه خدمت و وضعیت علمی دانشجویان نسبت به تعیین گرایش و زمینه تخصصی اقدام خواهد کرد بعد از تعیین گرایش و زمینه تخصصی توسط دانشگاه‌ها تغییر گرایش و زمینه تخصصی تحت هر شرایطی مجاز نیست، بدیهی است انتخاب دروس اختیاری از بین جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومی با نظر و تایید گروه آموزشی متناسب با نیاز آموزش و پرورش امکان پذیر خواهد بود.

21. صدور احکام کارگزینی و ابلاغ اشتغال به کار معلمان بعد از فراغت از تحصیل جهت تدریس در مدارس مشروط به ادای سوگند معلمی و امضای سوگندنامه معلمی خواهد بود متن امضای سوگندنامه در پرونده دانشجو‌معلمان نگهداری می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش: معلمان جدید باید مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم را کسب کنند

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان جدید باید مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم را جهت معلمی کسب کنند، گفت: معلمان و مدیران در نقش کارگزاران مدرسه باید بتوانند مباحث دینی فلسفه تربیتی اسلام را بازخوانی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش: معلمان جدید باید مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم را کسب کنند
معاون وزیر آموزش و پرورش: معلمان جدید باید مهارت‌ها و صلاحیت‌های لازم را کسب کنند

 رضوان حکیم‌زاده ظهر امروز در نخستین جشنواره خلاقیت معلمان و مدیران ابتدایی استان لرستان که در سالن همایش پردیس علامه طباطبایی دانشگاه فرهنگیان خرم‌آباد برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت‌های عملی و دست‌سازه‌های دانش‌آموزان در این نمایشگاه در باطن نشانه روشن از عزم و اراده ملتی دارد که علی‌رغم تمام سختی‌ها می‌خواهد فردای بهتر برای سرزمین خود رقم بزند. 

وی افزود: پیغام روشن این دست‌سازه‌ها و فعالیت‌ها این است که استکبار جهانی نتوانسته و نخواهد توانست عزم و اراده ملتی که به دنبال استقلال است به بند و زنجیر بکشد. 

دومین روز تجمع معلمان حق‌التدریس/دولت باید آئین‌نامه استخدام را ابلاغ کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دولت باید آئین‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس را مصوب و برای اجرا ابلاغ کند و ما نسبت به تعلل در این‌ زمینه معترضیم؛ چراکه این معلمان باید برای اول مهر به کار گرفته شوند.

درباره چرایی عدم تعیین تکلیف آئین‌نامه استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اظهار کرد: مجلس برای تعیین تکلیف این گروه قانونی را مصوب کرد و پس از آن آئین‌نامه استخدام معلمان حق‌التدریس با همراهی نمایندگانی از وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی و دو نفر از نمایندگان مجلس تنظیم و تأیید و به دولت ابلاغ شد. 

وی افزود: این آئین‌نامه در دولت به کمیسیون اجتماعی رفت تا مراحل بررسی را طی کند و در کمیته فرعی تصویب شد و حالا باید به صحن دولت بیاید اما با تعلل مواجه شده است. آئین‌نامه استخدام معلمان حق التدریس باید توسط دولت مصوب و برای اجرا به آموزش‌وپرورش ابلاغ شود و ما نسبت به تعلل معترضیم چرا که این معلمان باید برای اول مهر به کار گرفته شوند و انتظار این است دولت هرچه سریعتر تکلیف این آئین‌نامه را مشخص کند.

آموزش‌وپرورش هم پیگیر تعیین تکلیف آئین‌نامه استخدامی در دولت باشد

دومین روز تجمع معلمان حق‌التدریس/دولت باید آئین‌نامه استخدام را ابلاغ کند
دومین روز تجمع معلمان حق‌التدریس/دولت باید آئین‌نامه استخدام را ابلاغ کند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به مشکلات آموزش و پرورش به لحاظ بازنشستگی معلمان و کمبود نیرو، باید این وزارتخانه نیز پیگیری لازم را برای تعیین تکلیف آیین نامه استخدام معلمان حق‌التدریس انجام دهد چرا که در غیر این صورت اول مهر برای اداره کلاس‌های درس دچار مشکل می‌شوند.

محمدی درباره بودجه استخدام معلمان حق‌التدریس عنوان‌کرد: وقتی ردیف استخدامی صادر می‌شود اعتبار لازم نیز تأمین می‌شود و دولت در مصوبه مربوطه اعتبار مورد نیاز را درنظر می‌گیرد؛ البته هم اکنون دولت به لحاظ اعتبار با مشکلاتی مواجه است و نمی‌توان فشار زیادی را تحمیل کرد.

وی عنوان‌کرد: طبق قانون مصوب مجلس معلمان حق‌التدریس باید تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.

به گزارش تسنیم، اعتراض معلمان حق‌التدریس نسبت به بلاتکلیفی وضعیت استخدامی مقابل وزارت آموزش‌وپرورش وارد دومین روز خود شد.

نمایندگان این معلمان می‌گویند: چند سالی است که به صورت حق‌التدریس در مدارس مشغول به کار هستند و آموزش‌وپرورش با استفاده از آنها کمبود معلم را جبران کرده و کلاس‌‌های درس بدون معلم نمی‌ماند اما حالا که قانون مجلس مصوب و دولت ملزم به استخدام شده است می‌خواهند 13 هزار نفر را استخدام کنند.

آنها با استناد به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس می‌گویند که بودجه‌ای معادل 450میلیارد تومان برای استخدام معلمان حق‌التدریس مصوب شده است، اما برای امسال می‌خواهند فقط 13هزار نفر را استخدام کنند که همه آنها از بین معلمان حق‌التدریس نیستند یعنی بخشی از مشمولان آموزشیاران نهضت سوادآموزی هستند. این در حالی است که علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش روز گذشته در جمع این معلمان گفت: قانونی که شما از آن یاد می‌کنید و برخی به نقل قول اشتباه از یک نماینده استناد کرده و می‌گویند پول استخدام این افراد در بودجه دیده شده است و بنده صراحتاً آن را تکذیب می‌کنم، یک قانون سه ساله است و از سال 98 تا پایان سال 1400 باید اجرا شود.

نمایندگان این معلمان از نگرانی 32هزار معلم حق‌التدریس نسبت به وضعیت استخدامی‌شان و تعیین تکلیف نشدن آنها تا سال 1400 می‌گویند.

معلمان استخدام آزاد موفق‌ترند یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان؟

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه ۹۵ درصد افراد در آزمون اصلح پذیرفته می‌شوند، گفت: طبق نتایج یک تحقیق ۶۰ درصد، کارآیی معلمان تربیت معلم بیشتر است.

حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان امروز در نشست خبری با رسانه‌ها، اظهار کرد: در آستانه جذب 45 هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان هستیم و باید در کنار کمیت به کیفیت نیز توجه کنیم. یعنی برای برخی رشته‌ها مانند شیمی باید به فکر آزمایشگاه باشیم و معلم تراز تربیت کنیم. در حقیقت ما باید به دنبال تربیت معلم قیمتی باشیم و باید به پای آن خرج کرد.

وی افزود: امسال 25 هزار ردیف پیوسته از طریق کنکور و 20 هزار ردیف ناپیوسته از بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها خواهیم داشت و بسیاری از افرادی که معلمی را انتخاب کردند به این شغل علاقه‌مند هستند، اگر فردی برای کار یا اشتغال به دانشگاه فرهنگیان بیاید در 98 درصد موارد شاهد هستیم که عشق در او ایجاد می‌شود چون کار معلمی کار فاخر و بزرگی است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت: این دانشگاه رو به رشد است و اگر فردی اینجا را انتخاب کند استخدام او رسمی و قطعی است و 4 سال دوران تحصیل نیز جزو سنوات خدمت محسوب می‌شوند و برای دانشجو معلمان پسر سربازی وجود ندارد.به داوطلبان توصیه می‌کنم با عشق به سراغ شغل معلمی بیایند چون هر کار علمی چه در دانشگاه تهران باشد چه هاروارد زحمت داشته و محیط آن متفاوت است.

معلمان استخدام آزاد موفق‌ترند یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان؟
معلمان استخدام آزاد موفق‌ترند یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان؟

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان یک مولود هفت ساله است و انتظاری که از دانشگاه‌های تراز اول کشور می‌رود شاید از اینجا وجود نداشته باشد. البته تلاش می‌کنیم کیفیت، امکانات و تجهیزات را تأمین کنیم. از سوی دیگر باید شرایط اقتصادی کشور و وضعیت تحریم‌ها را نیز مدنظر داشت.

رئیس دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: معلم شدن در این شرایط و اداره دانشگاه فرهنگیان در این دوران ارزشمند است چرا که مدیریت با دست خالی ارزشمند است و اگر قرار باشد همه چیز تأمین باشد دیپلمه هم می‌تواند شرایط را اداره کند.

20 هزار معلم از دانشگاه فرهنگیان مهر امسال وارد مدارس می‌شوند

خنیفر با اشاره به اینکه مهر امسال حدود 20 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان وارد مدارس کشور می‌شوند، تأکید کرد: پیش بینی می‌کنیم برای مهر سال آینده 37 هزار نفر وارد مدارس شوند البته کف نیاز آموزش و پرورش 78 هزار معلم است و ادعا کردیم تا سال 1401 این تعداد معلم را تأمین کنیم.

برای گرفتن ردیف استخدامی دانشجومعلمان باید تلاش کرد؛ حق گرفتنی است

وی افزود: سهمیه ای برای جذب 25 هزار دانشجو معلم از طریق کنکور سراسری دریافت کرده‌ایم؛ از دوستان قبلی دانشگاه فرهنگیان پرسیدم که چرا ردیف کافی برای استخدام دانشجو معلم دریافت نمی‌کردند که گفتند این ردیف در اختیار آنها قرار نمی‌گرفت اما معتقدم باید حق را گرفت و اگر به دنبال آن نرویم فردی به ما چیزی نمی‌دهد، ما نباید انتظار داشته باشیم مسئول توزیع ردیف‌ها بداند که دانشگاه فرهنگیان هست یا نه و اگر ما بی تفاوت باشیم آنها فکر می‌کنند همه چیز روبه راه است.

وضعیت دانشگاه فرهنگیان متوسط رو به پایین است؛ دانشجویان با شناخت انتخاب کنند

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه در کشور ما مطالعات دقیقی انجام نمی‌شود و ابتدا راه انداخته و بعد جا می‌اندازیم، گفت: دانشگاه فرهنگیان راه افتاد و پس از آن متوجه شدند که به امکانات و هیئت علمی نیاز دارند چرا که دوران تحصیل دانشجو معلمان در اینجا 4 سال است از سوی دیگر وضعیت دانشگاه متوسط رو به پایین است و دوست دارم دانشجویان با شناخت دقیق این دانشگاه را انتخاب کنند تا بدانند که به کجا می‌آیند.

جذب 2080 هیئت علمی تا سال 1404

خنیفر با تأکید براینکه در این شش سال جذب هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان بسیار اندک بود و تا سال 1404 باید دو هزار و 80 هیئت علمی جذب کنیم گفت: هم اکنون 800 هیئت علمی و بالای 10 هزار هیئت علمی غیرموظف داریم و اگر هر سال 100 ردیف هیئت علمی می‌گرفتیم هم اکنون مشکل نداشتیم و امسال این کار را انجام دادیم و 50 ردیف قطعی و 50 ردیف غیرقطعی برای جذب هیئت علمی دریافت کرده‌ایم. 

معلمان ماده 28 موفق ترند یا دوره 4 ساله دانشگاه فرهنگیان؟

وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی براینکه آیا ارزیابی انجام شده تا بدانیم معلمان جذب شده از طریق استخدام آزاد موفق‌تر هستند یا از طریق دوره چهار ساله، عنوان کرد: یکی از دانشجویان بنده تحقیقی را در این رابطه انجام داده است البته دانشجویان ماده 28 سال‌های گذشته را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که 60 درصد، کارایی معلمان تربیت معلم بیشتر است. اما دانشجویان ماده 28 نیز افراد کاربلد و موفقی هم وجود دارند. اما جمع بندی این بود که بهترین راه جذب معلم از طریق دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان باشد اما یک تحقیق کافی نیست و باید چند دوره فارغ‌التحصیلان ماده 28 و دوره 4 ساله دانشگاه فرهنگیان را بررسی کرد و روش تحقیق نیز به صورت میکس و آمیخته یعنی هم کیفی و هم کمی باشد و نمرات آنها، نظرات والدین و دانش‌آموزان را نیز لحاظ کنیم.

رئیس دانشگاه فرهنگیان افزود: در جمعی که مدیران استان تهران در پردیس نسیبه جمع شده بودند 90 درصد گفتند که فارغ‌التحصیلان تربیت معلم کارآمدتر هستند اما بازهم معتقدیم که این کافی نیست و باید افراد در چند دوره فارغ‌‌التحصیل شوند تا بتوانیم ارزیابی دقیقی انجام دهیم.

خنیفر در ادامه با اشاره به اینکه ما در جذب و انجام کارهای این دانشگاه دعوت به مهمانی نشدیم و دعوت به عبور از یک بحران شده‌ایم، مطرح کرد: شاید الان شرایط 20 آذر 96 پیش می‌آمد ریاست دانشگاه را قبول نمی‌کردم. چون کار حساس و سنگین است و شاید اگر فرد دیگری به جای من می‌آمد بهتر می‌توانست کار را جلو ببرد. معتقدم رصد این تعداد پردیس و کمبودها و مشکلات کار دشوار و تمام وقتی است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم براساس عقل و محاسبات بررسی کنیم، جذب 45 هزار دانشجومعلم نیاز به تأمل دارد اما اگر شرایط بحرانی فعلی را درنظر بگیریم چاره‌ای جز این نداریم هرچند می‌دانیم مشکلاتی هم وجود خواهد داشت.

همراهی دانشگاه علوم تربیتی تهران برای تربیت دانشجو و تأمین استاد دانشگاه فرهنگیان

رئیس دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران آمادگی خود را اعلام کردند تا 4 هزار دانشجو برای این دانشگاه تربیت کنند از سوی دیگر 50 تا 60 استاد آنها در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان تدریس کنند و می‌توان طی تعامل با دانشگاه‌های علوم تربیتی و سایر دانشگاه‌ها این کار را پیش برد.

خنیفر اضافه کرد: بنده اعتقاد دارم هر فردی ک کارمعلمی را انتخاب کرده باید بداند کار فراانسانی دارد و معلم وقتی وارد کلاس 30 نفره می‌شود نباید یأس و ناامیدی را تزریق کند و شاید وقتی دانش‌آموزان بزرگ شدند شرایط جامعه و وضعیت اقتصاد بهبود پیدا کند.

دانش‌آموزان بدانند امکانات دانشگاه متوسط و تنها امتیاز ما اشتغال است

وی ادامه داد: بسیاری مشکلات و کاستی‌ها وجود دارد و باید اطلاع‌رسانی کنیم که دانشجویان بدانند که ممکن است به جایی وارد شوند که امکانات متوسطی دارد و تنها امتیاز ما اشتغال است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به کسر45 درصد از حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، عنوان کرد: این کار مرجع قانونی دارد و تضمین آموزش و پرورش است و این موضوع در هیئت امنای دانشگاه تصویب شده است البته تلاش کردیم تا آن را اصلاح کنیم بخصوص برای دانشجویانی که از غذا و خوابگاه استفاده نمی‌کنند.

معیارهای مصاحبه جذب دانشجومعلمان علمی‌تر شده است

خنیفر با اشاره به جذب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، گفت: نمره تراز، مصاحبه و بررسی وضعیت سلامت جسمی و روحی روانی از معیارهای دانشجومعلمان است که این موارد جزو استانداردهای جهانی است. البته سهمیه‌ای هم برای معلولان داریم مثلا معلمان نابینایی داریم که بسیار موفق هستند، معیارهای مصاحبه هم اکنون علمی‌تر است و قبلا شاید مسائل سیاسی پررنگ‌تر بود اما در مصاحبه‌هایی که خودم حضور پیدا کردم دیدم که شرایط علمی شده است مثلا در بحث تاب آوری و نحوه پاسخگویی یا حتی ایستادن جلوی کلاس درس موارد بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به پرسش دیگری که سرپرست آموزش و پرورش در سخنانی در لفافه مطرح کرده بود که بهتر است وظیفه تربیت معلم به دانشگاه‌های خوارزمی و تهران بازگردد و جذب معلم از دانشگاه‌های دیگر صورت بگیرد و دانشگاه فرهنگیان تنها وظیفه آموزش یک ساله آنها را عهده دار باشد، گفت: نکته‌ای که می‌خواهم بگویم در مورد دانشگاه خوارزمی این است که از آنها بپرسم اگر  اینقدر مشتاق تربیت معلم هستند چرا نامشان را عوض کردند؟ چرا نام تربیت معلم را عوض کردند و عنوان خوارزمی را برگزیدند. دانشگاهی که تمام افتخارش تربیت معلم بود. بعد از فوت دکتر شریعتمداری، سریع نامش را تغییر داد. این همه عجله برای چه بود!؟

رئیس دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: ما در حال حاضر از اساتید دانشگاه خوارزمی و دانشگاه‌های دولتی دیگر استفاده می‌کنیم و حتی مایل هستیم که برخی از واحدهای دوره یکساله پذیرفته‌شدگان ماده 28 واحدهای خود را در دانشگاه‌های دولتی دیگر بگذرانند.

خنیفر در ادامه گفت: بحث اعلام نیاز، اعلام ردیف، جذب و مصاحبه با آموزش و پرورش است. بحث تربیت معلمان به عهده دانشگاه فرهنگیان است. بعد از فارغ‌التحصیلی نیز بحث استخدام و ارتقاء وضعیت آنها با آموزش و پرورش است. نکته این جاست که قانونگذار اعلام کرده بود که دانشجومعلمان استخدام رسمی هستند و بعد از آن اعلام شد که آنها استخدام پیمانی نمی‌شوند و دوباره از حرفی که زده بود، عقب‌نشینی کرد و با پیگیری‌های ما این موضوع حل شد. من بارها به دانشجو معلمان گفتم که نگران نباشند و پشت سر قانون حرکت کنند.  شاید یکی از علت‌های مطرح شدن آن موضوع این است که اشتغال رسمی در بدو خدمت مخل است. ما کسانی را داریم که 17-18 سال است که قراردادی هستند و وقتی می‌پرسیم چرا رسمی نمی‌شوند، آموزش و پرورش می‌گوید به محض اینکه رسمی شوند، حرف ما را نمی‌خوانند و تا مشکلی ایجاد شود به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند. البته من این حرف را قبول ندارم و معتقدم وقتی قانونی وضع می‌شود الزام به اجرا دارد.

وی درباره کیفیت دوره های یکساله کسانی که از طریق ماده 28 جذب می شوند، اما و اگرهایی وجود دارد، اظهار داشت: به هر حال این تجربه جدیدی برای ماست. ما پذیرش را از 21 هزار نفر در گذشته به سه هزار نفر رساندیم و جذب ماده 28 را اضافه کردیم. ما سعی می‌کنیم در دوره یکساله تمام دروس پداگوژی ارائه شود. قبلاً دوره مهارت آموزی دو ماهه برگزار می‌شد اما من اعلام کردم که تا پیش از گذراندن دوره یکساله این افراد نباید جذب معلمی شوند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره اینکه ایا همچنان قرار است د انشجو معلمان پیش از فارغ‌التحصیلی دوره چهار ساله جذب معلمی شوند؟ تأکید کرد: ما برای کمبود معلم هفت سناریو را به آموزش و پرورش ارائه کردیم که یکی از آنها این بود که دانشجویانی که سه سال تحصیل خود و کارورزی را گذرانده‌اند در انتهای هفته 12 ساعت به صورت حق‌التدریس وارد فعالیت معلمی شوند. به صورت آزمایشی در استان‌های بوشهر و فارس آن را اجرا کردیم و موفقیت‌آمیز بود.

خنیفر در پاسخ به آخرین سوال مطرح شده درباره نقدهای وارده به آزمون اصلح، بیان کرد: این قانون در دفترچه آزمون استخدامی که سازمان امور استخدامی می‌دهد به صراحت ذکر شده است که کسانی که از طریق ماده 28 جذب می‌شوند پس از گذراندن دوره یک ساله و قبول شدن در آزمون اصلح می توانند جذب شوند. حال بسیاری هستند که در این آزمون قبول نمی‌شوند. این به معنای این نیست که استخدام نمی‌شوند بلکه باید دوباره در آزمون شرکت کنند. این راهم بگویم که این اجرای آزمون ربطی به دانشگاه فرهنگیان ندارد.

وی گفت: به دانشجویان ماده 28 می‌گویم که نگران آزمون اصلح نباشید و 95 درصد افراد در این آزمون قبول می‌شوند و این آزمون هزار نمره دارد که 590 نمره آن را دارند و حدود 290 نمره دیگر باید کسب کنند و چون این را نمی‌دانند نگران هستند، آزمون اصلح سوپاپ اطمینان است که ارتباطی به استخدام ندارد و مجوزی برای پایان نامه است.

به بهانه روز خبرنگار| تلخ‌وشیرین‌های خبرنگاری در حوزه آموزش‌وپرورش

خبرنگاری در حوزه آموزش‌وپرورش روایتی از تلخی‌ها و شیرینی‌هاست، باید صدای مشکلات و دغدغه‌های معلمان و دانش‌آموزان باشی و از عمق محرومیت‌های دانش‌آموزان برخی مناطق کشور روایت کنی تا شاید تلنگری باشد برای مسئولان …

خبرنگاری  در حوزه آموزش‌وپرورش روایتی از تلخی‌ها و شیرینی‌هاست، گاهی تلخی‌هایش روح و روان انسان را آزرده می‌کند اما باید بغضت را فرو خورده و کلمات را بر روی کاغذ بیاوری، کلماتی که  باید روایتی شود از دردها و اشک‌های پدری که به دلیل محرومیت‌ها و غفلت‌ها، تنها فرزند دخترش را در آتش‌سوزی بخاری  نفتی مدرسه زاهدان از دست می‌دهد، باید راوی تمام دردها و غم‌هایی باشی که در لحن کلامش وجود دارد، صدای او در جامعه باشی و نسبت به عمق محرومیت‌ها و بی‌تفاوتی مسئولان با صدای قلم اعتراض کنی.

در دل پایتخت نشسته‌ای و می‌شنوی مدرسه‌ای آوار شده، مدرسه‌ای نیمکت و معلم ندارد یا دانش‌آموزانی در کانکس و کپر درس می‌خوانند باید سریع از همین راه دور، راوی و مطالبه‌گر مشکلاتشان باشی تا شاید تلنگری برای مسئولان باشد.

به بهانه روز خبرنگار| تلخ‌وشیرین‌های خبرنگاری در حوزه آموزش‌وپرورش
به بهانه روز خبرنگار| تلخ‌وشیرین‌های خبرنگاری در حوزه آموزش‌وپرورش

در میان خبرها و گزارش‌هایی که برای بهبود نظام تعلیم و تربیت با نگاه انتقادی و دلسوزانه می‌نویسی شاهد تکذیبیه‌ها و جوابیه‌های مختلف هستی، جوابیه‌هایی که گاهی از اساس محرومیت دانش‌آموزان را منکر می‌شود! اما ناگزیر هستی به انتشار توجیهات مسئولان …

گاهی هم روایت‌ها شیرین می‌شود، تو می‌نویسی از نسل چهارمی که پرچم ایران را در المپیادهای جهانی به اهتزار درمی‌آورند و باید صدای افتخارآفرینی آنها در عرصه‌های جهانی شوی.

با تمام مشکلاتی که صنف خبرنگاری دارد، تو صدای  مشکلات و دغدغه‌های معلمان می‌شوی، آنهایی که روزی در کلاس درسشان ” ایثار، گذشت و پرسشگری” را آموختی و حالا سال‌ها بعد می‌خواهی روایتگر مشکلاتشان شوی و مطالبه‌گر دغدغه‌هایشان از مسئولان اما اینجا، کار کمی مشکل می‌شود هنگامی که می‌خواهی مشکلات و گلایه‌های فرهنگیان را به گوش مسئولان برسانی با فراز‌ و نشیب‌های زیادی مواجه خواهی شد، خوش‌شانس باشی، مسئولی پاسخت را دقیق بدهد اما باز هم به آنچه که مطالبه‌گرش بودی نمی‌رسی! یا حتی برای روایت مشکلات فرهنگیان و دانش‌آموزان باید برچسب‌‌ زدن‌های مختلف را هم تحمل کنی!

خبرنگاری در این حوزه یعنی شنیدن وعده‌های مختلف از زبان مسئولان، مشاهده برخی بازی‌های سیاسی برای تصاحب صندلی وزارت، گُم‌شدن اولویت‌ها و مسائل اصلی دستگاه تعلیم و تربیت در حجم روزمرگی‌ها و دغدغه‌های متفاوت مسئولان با جنس مشکلات معلمان و دانش‌آموزان… انعکاس صحبت‌های مسئولان در حالیکه می‌دانی که برخی از آنها عملیاتی نخواهد شد و در این میان به دنبال حقوق افکار عمومی جامعه باید مطالبه‌گر صحبت‌هایی باشی که روزی  مسئولان وعده آن را بارها و بارها تکرار کردند.

خبرنگاری اساساً صنفی است که میان خصم متولد می‌شود، بی‌مهری به خبرنگار زیاد است، او پیگیرمشکلات و حقوق مردم است اما این تلاش‌ها بیشتر مواقع خوشایند مسئولان نیست و در این میان خبرنگاران حوزه آموزش‌وپرورش راوی مسائل و مشکلات جمعیت وسیعی از جامعه هستند.

انتظار خبرنگاران حوزه آموزش‌وپرورش، تبریک‌های کلامی به بهانه روز خبرنگار نیست! آنها منتظر اقدام عملی مسئولان آموزش‌وپرورش برای درک اهمیت و جایگاه رسانه به عنوان چشم بینای جامعه و الزام خود به پاسخگویی در برابر سؤالات و پیگیری‌هایشان هستند، چرا که این سؤالات همان مسائل و مشکلات مخاطبانی است که دسترسی آنها به مسئولان فقط از طریق رسانه‌ها است.

احمدی‌لاشکی: معلمان یک مدل درس می‌دهند اما سه مدل حقوق می‌گیرند

عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس گفت: اگر معلمان حق التدریس‌خوب هستند پس چرا تعیین تکلیف نمی‌شوند؟ معلمان یک جور درس می‌دهند، اما سه جور حقوق می‌گیرند..

قاسم احمدی لاشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع چالش‌های آموزش های مهارتی اظهار‌کرد: در حال حاضر 14 میلیون و 134 هزار دانش‌آموز و 930 هزار حقوق‌بگیر داریم از این آمار هفت میلیون و 726 هزار دانش‌آموز ابتدایی، 2 میلیون و 950هزار دانش‌آموز متوسطه اول و سه میلیون و 456 هزار دانش‌آموز متوسطه دوم هستند.

وی افزود: نزدیک به دو میلیون نفر در شاخه نظری و حدود 611 هزار نفر در شاخه کاردانش و 482 هزار نفر در شاخه فنی و حرفه‌ای مشغول به تحصیل هستند.

در هیچ کجای دنیای تنوع مدارسی که در ایران وجود دارد را نمی‌بینیم

احمدی لاشکی با اشاره به اینکه ساماندهی نیروی انسانی و تنوع مدارس دو چالش آموزش و پرورش هستند، گفت: آیا در هنرستان‌های کاردانش مربی به اندازه لازم وجود دارد یا خیر؟ مدارس دیگر هم همینطور. از سوی دیگر با تنوع مدارس روبرو هستیم و هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. با توجه به آنچه در کمیسیون آموزش به طور شفاف از مسئولین می‌شنوم یقین میدانم اول مهر دچار مشکل جدی هستیم.

احمدی لاشکی ادامه داد: از مجموع پرسنل آموزش و پرورش،589 هزار معلم، 176 هزار مدیرو معاون و مابقی کادر اجرایی‌اند و ما
43 هزار مدرسه زیر50 دانش آموز داریم.کره جنوبی جمعیت دانش آموزی 6 میلیونی و در عین حال بیش از 500 هزار نیروی انسانی دارد و در کلاس درس 25 نفره همزمان 5 معلم سرکلاس‌اند.

احمدی‌لاشکی- معلمان یک مدل درس می‌دهند اما سه مدل حقوق می‌گیرند
احمدی‌لاشکی- معلمان یک مدل درس می‌دهند اما سه مدل حقوق می‌گیرند

معلمان یک مدل درس می‌دهند اما سه مدل حقوق می‌گیرند

وی با اشاره به اینکه دائم گفته می‌شود معلم تامین می‌شود، اما باید پرسید از کجا؟ از حق التدریس‌ها و سرباز معلم‌ها؟ گفت: اگرحق التدریس‌ها خوب هستند چرا تعیین تکلیف نمی‌شوند؟ آموزش و پرورش دنبال این نیست که پول و بودجه اجرای قانون تعیین تکلیف آنها را از سازمان برنامه و بودجه بگیرد. نتیجه این می‌شود که اول مهر معلمی را سر کلاس می‌فرستیم که حقوق کافی به او نمی‌دهیم، عید حقوق ندارد، ریزگردها که مدرسه را تعطیل کرد باز حقوق ندارد با چه انگیزه و آرامشی باید سرکلاس برود؟ معلمان سه نوع‌اند، یک جور درس می‌دهند، اما سه جور حقوق می‌گیرند در شاخه کاردانش هم برون‌سپاری می‌کنند، اگر این کار انجام نشود با کمبود مربی مواجه می‌شوند.

جایگاه مدارس دولتی در میان نفرات برتر کنکور چیست؟

وی با بیان اینکه امروز عدالت آموزشی به شدت زیر سوال است، به نتایج نفرات برتر کنکور امسال اشاره کرد و افزود: 60 درصد رتبه برترها مربوط به تهرانی‌ها و 40 درصد مربوط به مدارس خاص شهرستان‌ها چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتی یا هیئت امنایی است. پس جایگاه مدرسه دولتی کجاست؟

وی درباره وضعیت آموزش‌های مهارتی گفت:امسال برای اولین بار سیستم آموزشی 6.3.3 کامل شد در متوسطه دوم مباحث مهارتی دو دسته کاردانش و فنی و حرفه‌ای شد کاردانش یعنی دیپلمه‌ها وارد بازار کار شوند و هنرستان‌های فنی تکنیسین تربیت کنند، حوزه علوم ریاضی نیز در حیطه فنی، مهندس تربیت می‌کند.

وی افزود: گره و مشکل اینجاست که وقتی فرد در کاردانش آموزش داده شد دیگر نباید دنبال مدرک‌گرایی برود، این غلط است. در جوامع توسعه یافته امروز، وقتی فرد یک رشته را انتخاب کرد، شغلش از ابتدای راه مشخص است اما در جامعه ما، دانشگاه و مدرک ارجحیت پیدا کرده است. کمتر از 30 درصد شاغلان ما در مشاغل مرتبط با تحصیلشان مشغول‌اند. بیکاری پنهان از مهمترین دغدغه‌های فعلی است. آنچه امروز مهم است عدم تناسب عرضه نیروی کار با نیاز بازار کار است. همه چیز هم گردن آموزش و پرورش نیاندازیم، اقتصاد و تولید و صنعت هم باید با آموزش هماهنگ پیش برود این هماهنگی‌ها باید در دولت اتفاق بیافتد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی که رسالتی برای کاردانش و فنی و دانشگاه‌های فنی تعریف می‌شود باید هماهنگی‌هایی هم ایجاد شود که اثرات آموزش را ببینیم، گفت: خیلی ضعف داریم بودجه در حوزه فنی بسیار کم است. هنوز در کارگاه مکانیک روی پیکان تمرین می‌کنند.

وی راهکار مهمی نیز ارائه و اظهار کرد: اساتید باید بروز شوند و به تعداد قابل توجه برسند.طبق قانون برنامه ششم توسعه تا سال 1400 باید 50 درصد دانش‌آموزان به سمت رشته‌های فنی هدایت شوند اما اکنون این رقم 38 درصد است و باید دولت این مهم را در دستورکار قرار دهد و آموزش و تجهیزات و امکانات باید بروز شود.

آزمون استخدامی شهریور برگزار می‌شود/پرداخت حق‌التدریس‌ها تا پایان شهریور

سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش از برگزاری آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش در شهریور خبر داد و گفت‌: ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت معوقات حق‌التدریس معلمان تأمین شده است و تا پایان شهریور پرداخت می‌شود.

سید جواد حسینی  درباره برگزاری آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش اظهار‌کرد: امسال حدود 25 هزار نفر از طریق کنکور  به عنوان دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی جذب می‌شوند.

وی افزود: 12 هزار نفر نیز به صورت ماده 28 برای دانشگاه فرهنگیان و ماده یک برای دانشگاه شهید رجایی از میان فارغ التحصیلان سایر  دانشگاه‌ها با برگزاری آزمون استخدامی جذب خواهند شد و حتماً این آزمون در شهریور ماه برگزار می‌شود.

آزمون استخدامی شهریور برگزار می‌شود/پرداخت حق‌التدریس‌ها تا پایان شهریور
آزمون استخدامی شهریور برگزار می‌شود/پرداخت حق‌التدریس‌ها تا پایان شهریور

سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش درباره پرداخت معوقات حق‌التدریس معلمان گفت: معلمان از سال تحصیلی 97-98 معوقاتی را دارند و آن را پیگیری کردیم که قول آن داده شده است، تا شهریور پرداخت می‌شود و 280 میلیارد تومان اعتبار برای دریافت کرده‌ایم همچنین 50 درصد بدهی خرید خدمات و معلمان خارج از کشور‌ نیز تامین شده است.

احکام افزایش حقوق دانشجو‌معلمان تا ۱۰ روز آینده اجرایی می‌شود

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت:احکام افزایش حقوق دانشجو‌معلمان مرداد ماه اجرایی می‌شود و معوقات سال جاری از فروردین ماه در شهریور یا مهر پرداخت می‌شود.

 حمیدرضا حاجی‌ بابایی اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته درباره صدور احکام دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، حداقل حقوق در مورد آنها مصوب شد.

وی افزود: برای تاکید بر تسریع در صدور اجرای احکام دانشجو‌معلمان در تماس تلفنی با آقای الهیار ترکمن معاون پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش، او اعلام کرد که احکام دانشجو معلمان به استان‌ها ابلاغ و در مردادماه اجرایی می‌شود.

احکام افزایش حقوق دانشجو‌معلمان تا ۱۰ روز آینده اجرایی می‌شود
احکام افزایش حقوق دانشجو‌معلمان تا ۱۰ روز آینده اجرایی می‌شود

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت:همچنین مقرر شده است معوقه حقوق ماه‌های گذشته از فروردین سال جاری در شهریور و مهرماه پرداخت شود.

حاجی بابایی در پایان از اقدامات و همکاری‌های صورت گرفته برای صدور و اجرای احکام دانشجو معلمان  دانشگاه فرهنگیان  تقدیر و تشکر کرد.

۱۵ شرط اختصاصی برای معلم شدن؛ از قد و وزن تا سن و معدل

شرایط دانشگاه فرهنگیان و شهیدرجایی برای جذب دانشجو اعلام شد که ۱۵ شرط تخصصی ازجمله معدل، سن و تراز علمی اعلام شده همچنین معیارهایی برای سلامت جسم و روان لحاظ شده است از توانایی گفتاری تا قد و وزن و نداشتن کراهت منظر.

دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی از طریق آزمون سراسری سال 98 برای پذیرش دانشجو اقدام می‌کنند، طبق گفته‌های حسین خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان 25 هزار دانشجو از طریق کنکور سراسری پذیرش می‌شوند.

هم‌اکنون شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی اعلام شده است، براین اساس وزارت آموزش و پرورش برای تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز به آموزشی خود متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی در مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از میان داوطلبان واجد شرایط آزمون سراسری سال 98 دانشجو می‌پذیرد.

داوطلبان در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی، اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط مندرج می‌توانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل بررسی صلاحیت‌های عمومی، اختصاصی و کسب بالاترین نمره علمی در مقایسه با سایر داوطلبان آزمون در کد رشته‌های انتخابی، در صورت اعلام قبولی نهایی ادامه تحصیل دهند.

شیوه پذیرش؛ پذیرش بومی دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی

پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت بومی‌پذیری است و گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هر یـک از کـدرشته محل‌ها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون ” پردیس/ مخصوص داوطلبـان بومی/محـل خـدمت” درج شـده انجام می‌شود.

داوطلبـان متقاضـی رشـته‌هـای موردنیـاز آموزش‌وپرورش دقت کنند چنانچه در یک کد‌رشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی استانی درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن استان می‌تواننـد در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب کنند اگر بومی شهرستانی درج شده باشد همه داوطلبان بومی آن شهرسـتان و بخـش‌هـای تابعـه، مجـاز بـه انتخاب کد‌رشته محل هستند بنابراین اگر از یک شهرستان فقط یک بخش در دامنه پذیرش درج شده باشد داوطلبان همان بخش و دهستان‌های مربوطه، مجاز بـه انتخـاب کـد‌رشـته محل جهت استفاده از سهمیه بومی منطقه‌ای خواهند بود.

در کد‌رشته محل‌هایی که برای یک استان درج شده است محدودیتی برای انتخاب کد‌رشته محل توسط داوطلب بـومیآن استان وجود ندارد بنابراین در گزینش نهایی اولویت اول با داوطلبانی خواهد بود که بر اساس دامنه پذیرش مندرج برای آن کد‌رشته محل، بومی بخش یا شهرسـتان و بخـش‌هـای تابعه آن تلقی می‌شوند. چنانچه در یک کد‌رشته محل که پذیرش در آن، به صورت بومی شهرستان یا بخش درجشده است ولی داوطلب واجد شرایط بر اسـاس دامنـه پـذیرش وجـود
نداشته باشد ظرفیت خالی مانده آن کد رشته محل به داوطلبان بومی همان استان که کد رشته محل مزبور را انتخاب نمودهاند اختصاص می‌یابـد.

۱۵ شرط اختصاصی برای معلم شدن؛ از قد و وزن تا سن و معدل
۱۵ شرط اختصاصی برای معلم شدن؛ از قد و وزن تا سن و معدل

نیـاز آموزشـی ” محل خدمت ” مندرج در ستون “پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی/محل خدمت” تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی‌یابد. داوطلب پذیرفته شده نهایی مکلف است به مدت دو
برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری برای خدمت در محل مذکور به آموزش‌وپرورش بسپارد.

تعیین محل خدمت داوطلبان بر عهده آموزش و‌پرورش استان

تعیین محـل خـدمت کـد‌رشـته محـل‌هـایی کـه بـه صـورت اسـتانی، شهرستانی یا در یک بوم ” چندشهر/شهرستان/ منطقه” است در اختیار اداره کل آموزش‌وپرورش استان مربوط استان بومی داوطلب خواهد بود کـه بعـد از فراغـت از تحصـیل بـه استناد ماده 3 قانون متعهدین خدمت به صورت قطعی اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنکاف از انجام تعهد تلقی خواهد شـد.

تعیـین محـل صـدورحکم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره کل استان است.

چنانچه داوطلب مجـاز بـه انتخـاب کـد‌رشـته محـل‌هـای دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باشد و اقدام به انتخاب کد‌رشته محل‌های این دانشگاه‌ها کند، بر اساس ضوابط و مقررات از میـان واجـدین شـرایط درآزمون بر اساس اولویت‌های انتخابی تا دو برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش کشـور بـه آموزش‌وپرورش معرفی خواهند شد.

معرفی داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبول نهایی در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی تلقی نمی‌شود. 

چنانچـه صـلاحیت‌هـای عمـومی و تخصصی داوطلب معرفی‌شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی مورد تأیید آموزش‌وپرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش کشور بر اسـاس ضـوابط مربوط و لحاظ کردن اولویت برمبنای دامنه پذیرش بومی “بخش/شهرستان/استان توضیحات کد رشته محل مندرج در دفترچه آزمون” و با درنظر گرفتن نمره علمـی نهـایی داوطلـب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد. بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی به منزله قبولی فـرد بـرای این دانشگاه‌ها نیست.

کسب نمره علمی بالاتر درگروه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در کد رشته انتخابی طبق ضوابط سازمان سـنجش آمـوزش کشـور و بـا رعایـت شرایط و ضوابط آموزش‌وپرورش، الزامی است.

حذف داوطلبانی که صلاحیت‌های آنها تأیید نمی‌شود

داوطلبانی که صلاحیت‌های تخصصی یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش‌وپرورش قرار نمی‌گیـرند از فراینـد گـزینش نهـایی بـرای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

شرایط عمومی
تابعیت جمهوری اسـلامی ایـران. اعتقـاد بـه دیـن مبـین اسـلام یـا یکـی از ادیـان شـناخته شـده در قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران. التـزام بـه قـانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران. داشتن سلامت کامل روانـی، جسـمانی و توانـایی انجـام وظـایف محولـه، نداشـتن سـابقه محکومیـت جزایی یـا کیفـری مـؤثر، عـدم اعتیـاد بـه مواد مخدر، دخانیات و الکل و هر نوع مواد اعتیادآور. داشتن گواهینامه پایان دوره پیش‌ دانشگاهی داوطلبان نظام آموزشی قدیم یا متوسطه دوم نظام آموزشی جدید.

شرایط اختصاصی؛ سن، معدل و تراز 6500

1.کسب حداقل نمره علمـی کـل 6500 و بـالاتر در زیرگـروه مربـوط جهـت مجـاز شـدن بـرای انتخـاب رشـته در گـروه آزمایشـی مربـوط در آزمـون سـراسری.

2. نداشتن هیچگونه رابطـه اسـتخدامی یـا تعهـد خـدمت “دائم یـا موقـت” بـه نهادهـا و سـازمان‌هـای دولتـی و غیردولتـی از آغـاز تـا پایـان دوره تحصـیل در دانشـگاه.

3. با توجـه بــه رای هیـئت عمــومی دیـوان عــدالت اداری بـه شــماره 1821، داشـتن حــداقل معـدل کــل 14 در دوره متوسـطه دوم “معــدل سـه پایــه اول، دوم و سـوم” برای پــذیرش دانشجو، ملاک عمل خواهـد بـود. حـداقل معـدل‌کـل، تحـت هـر شـرایطی تغییـر نخواهـد داشـت.

4. بـا رعایـت مـاده 42 و 43 قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری، داشـتن حـداکثر سـن 22 سـال تمـام در بـدو ورود بـه دانشـگاه متولدین اول مهر 74 به بعد دانشـگاه فرهنگیـان و دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهیدرجایی الزامی است.

محاسـبه سـن هـر داوطلـب بـا توجـه بـه منـدرجات اصـل شناسـنامه‌ای اسـت کـه بـه اسـتناد آن در آزمـون ورودی ثبـت‌نـام مـی‌کنـد بنابراین تغییراتـی کـه پـس از ثبـت‌نـام در آزمون، در مـدارک هـویتی، بـه ویـژه تـاریخ تولـد داوطلـب بـه وجـود آمـده باشـد معتبـر نیسـت و در صـورت پذیرفتـه‌شـدن در آزمـون در هـر مرحلـه‌ای، قبـولی وی لغـو خواهـد شد.

انجام خدمت سربازی یا سوابق کـاری و مـوارد دیگـر تحـت هـیچ شـرایطی بـه سـقف سـنی داوطلـب افـزوده نمـی‌شـود.

حـداکثر سـن ورود بـه دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی تحــت هرشــرایطی تغییـر نخواهــد داشـت.

بومی بودن داوطلبان

5. بــومی بــودن داوطلـب درهریــک از کــد‌رشـته محــل‌هـای اعــلام شــده ازسـوی آمــوزش وپــرورش. مـلاک‌هـای تعیـین بـومی‌بـودن داوطلبـان در هـر یـک از کـد‌رشـته محـل‌هـا بـه شـرح زیر است:

الف: در صـورتیکـه محـل اخـذ مـدرک تحصـیلی پـیش‌دانشـگاهی و دو سـال آخـر دبیرسـتان بـرای داوطلبـان در یـک بخـش، شـهر و یـا اسـتان باشـد داوطلـب بـومی آن بخـش، شـهر و اسـتان تلقـی مـی‌شـود.

ب: درصـورتی‌کـه محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر داوطلـب در یـک بخـش، شـهر و یـا اسـتان نباشـد، بخـش، شـهر و اسـتان محـل تولـد داوطلـب بـه عنـوان بخـش، شـهر و اسـتان بـومی وی در نظر گرفتـه مـی شـود.

ج: داوطلبـانی کـه سـه سـال آخـر محـل تحصـیل را در خـارج از کشـور گذرانـده‌انـد، اسـتان محـل تولـد، اسـتان بـومی اینگونـه داوطلبـان تلقـی خواهد شد.

د: داوطلبانی کـه سـه سـال آخـر محـل تحصـیل را خـارج از کشـور گذرانـده‌انـد و همچنـین اسـتان تولـد او نیـز خـارج از کشـور بـوده اسـت، اسـتان بـومی ایـن قبیل داوطلبان شـهر تهران خواهـد بود.

6. درصـورت وجـود مجـوز اسـتخدامی، محـل صـدور حکـم اسـتخدام آزمایشـی همـان بخـش، شـهر واسـتان بـومی داوطلـب بـوده کـه در سـتون محـل خـدمت دفترچـه آزمـون درج شـده اسـت. مسـئولیت سـاماندهی و بـه کـارگیری بعـد از فراغـت ازتحصـیل بـه عهـده اداره کـل اسـتان خواهـد بـود.

تغییر محل خدمت تحت هر شرایطی ممنوع!

بـراین اسـاس تغییر سهمیه اسـتان محـل خـدمت قبـل از شـروع بـه کار و ایفـای تعهـد، تحـت هـر شـرایط اعـم از تأهـل، تجرد، بعـد مسـافت، تکفل، سرپرسـتی خـانواده، فـوت والـدین و…ممنـوع است.

براساس رأی 30 مرداد 97 هیئت عمـومی دیـوان عـدالت اداری تعیـین خـدمت متعهـدین خـدمت پـس از فراغـت از
تحصیل بـا آمـوزش وپـرورش خواهـد بـود بنـابراین درصـورت عـدم نیـاز درمحـل منـدرج در دفترچـه آزمـون، اداره کـل آمـوزش‌وپـرورش اسـتان مجـاز بـه تعیـین محـل خدمت جدید درســطح اســتان خواهــد بــود.

7. دانشــجویان دوره روزانــه دانشــگاه‌هــا “ورودی سال 96 و قبل از آن” کــه بااســتفاده از قــانون آمــوزش رایگــان تحصــیل می‌کنند درصــورتی مــی‌تواننــد رشــته‌هــای موردنیــاز آمــوزش وپــرورش را انتخــاب کنند کــه قبــل از شــروع ثبــت‌نــام در آزمــون حــداکثر تــا تــاریخ 25 اسفند 97 انصراف دائم خـودر را بـه محـل تحصـیل اعـلام کرده و فـرم انصـراف قطعـی ازتحصـیل را دریافت کرده باشند.

معیارهای سلامت روانی و جسمانی برای معلم شدن

8. برخـورداری از سـلامت کامـل تـن و روان و شـرایط مناسـب جسـمانی بــرای حســن انجــام وظیفــه معلمــی بــه اســتناد بنــد “ز” مــاده42 قــانون مــدیریت خــدمات کشــوری و با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با تایید پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش با ملاک‌ها و معیارهای زیر الزامی است:

* توانایی و مهارت گفتاری: توانایی رعایت مخارج تمام حروف و ادای کلمات و عبارات به طور کامل و صحیح و نداشتن لکنت زبان به هر میزان.

* قدرت بینایی: قدرت دید هر چشم حداقل پنج دهم یا هر دو چشم بدون عینک و لنز حداقل ده بیستم و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم، هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم، دوربینی غیرقابل درمان، ونیستاگموس شدید هر دو چشم، ضایعات وسیع شدید و غیرقابل درمان در هر دو قرنیه، کوررنگی برای رشته‌های آموزش ابتدایی، رشته‌های گروه هنر و رشته‌هایی که شناخت رنگ و طیف نوری در آنها ضروری است ممنوع بوده و در بقیه رشته‌ها بلامانع است، نابینایی در یک چشم.

* قدرت شنوایی: توانایی شنیدن صداها و اطلاعات معمولی، نداشتن نقص شنوایی، کم‌شنوایی داوطلب نباید بیش از 30 دسیبل باشد.

*  قد و وزن: با توجه به مقتضیات هر استان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط، طبق ضوابط و مقررات که در مرحله مصاحبه تخصصی و انجام معاینات پزشکی مورد سنجش قرار می‌گیرد.حداقل قد لازم برای داوطلبان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مطابق ضوابط مربوط به داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها است.

*  تغییر شکل مادرزادی و اکتسابی اندام‌ها و نداشتن کراهت منظر در اثر سوختگی، سوانح یا دیگر عوامل در صورت یا قسمت‌های ظاهری و نمایان بدن.

* نداشتن نقص عضو مشهود و موثر در انجام وظایف حرفه‌ای معلمی بر اساس تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط.

* عدم ابتلا به بیماری‌های مزمن و صعب العلاج از قبل دیابت، سیروز کبدی، آسم نارسایی کلیه، بیماری‌های قلبی، اسکروز آن پلاک، پارکینسون و بیماری‌های خونی نظیر لوسمی، کم خونی شدید مقاوم به درمان، تالاسمی ماژور و هر نوع بیماری شناخته شده موثر در انجام وظایف معلمی به تشخیص پزشک معتمد واجد شرایط.

*  سایر موارد و بیماری‌هایی که به تشخیص پزشک معتمد آموزش و پرورش مانع انجام وظایف حرفه‌ای باشد.

* احراز سلامت روانی بر اساس نظر روانشناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش دارای نظام روانشناسی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره.

9.برخورداری از استعداد، علاقه و انگیزه معلمی،عامل بودن به اخلاق و رفتار متناسب با شأن و جایگاه معلمی، برخورداری از قدرت تعامل با دیگران، آشنایی با تعالیم دینی به ویژه قرآن کریم.

10. نخبگان علمی و مهارتی، مخترعان، مبتکران و برگزیدگان المپیادهای علمی، فرهنگیف هنری و مهارتی جشنواره خوارزمی در شرایط علمی برابر بر اساس کد‌رشته محل‌های انتخابی از اولویت پذیرش برخوردار خواهند شد.

بهره مندی از امتیاز مربوط به مدارک امتیاز آور در مصاحبه اختصاصی صرفاً در انجام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب است و بعد از اتمام زمان مصاحبه به مدارک ارائه شده جدید امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

11. احراز توانایی در مهارت‌های پایه و علوم فناوری اطلاعات.

12. استخدام قطعی فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در صورت تأیید قطعی صلاحیت‌های آنان و اخذ مدرک کارشناسی در رشته‌ای که تعهد محضری به آموزش و پرورش سپرده‌اند امکان پذیر خواهد بود.

13. داشتن حداکثر 28 سال در بدو استخدام قطعی بعد از فراغت از تحصیل.

14. برخورداری از حسن شهرت، عامل بودن به اخلاق و رفتار نیکو و متناسب با شأن و جایگاه معلمی.

صدور حکم استخدام قطعی مشروط به گذراندن دوره رزم مقدماتی

15. به موجب ماده 7 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29 مهر سال 63، فارغ التحصیلان دانشگاه‌های وابسته به آموزش و پرورش قبل اشتغال به کار در آموزش و پرورش و صدور حکم استخدام رسمی قطعی مکلف به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی هستند، در صورت عدم مراجعه برای گذراندن دوره آموزش رزم هر مشکلی در راستای تبدیل وضعیت استخدامی به عهده دانشجو خواهد بود.

تذکرات:

4 سال دوران تحصیل جزو سنوات خدمت حساب می‌شود

1.پذیرفته شدگان مکلفند در آغاز به تحصیل خود به میزان دو برابر مدت تحصیل “حداقل آن کمتر از 5 سال نخواهد بود” به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند که پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود در مهلت تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت کنند، تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی منوط به سپردن تعهد محضری است.

مدت تحصیل دانشجو معلمان جزء سوابق خدمت حداکثر چهار سال دوره کارشناسی آنان محسوب می‌شود.

پرداخت حقوق کارآموزی در طول تحصیل تحت هر شرایطی صرفاً حداکثر برای چهار سال مجاز خواهد بود.

2. اخذتعهد و استخدام و به کارگیری افراد متناسب با رشته‌ها و نیازهای اعلام شده در هر استان و مشروط به حفظ شرایط پذیرش، احراز شرایط و کسب صلاحیت‌های حین تحصیل در دانشگاه و سپردن تعهد مبنی بر عدم جابجایی برون استانی حداقل به مدت 10 سال خواهد بود.

3. عدم ثبت‌نام در محل قبولی تحت هر شرایطی حداکثر تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید بعد از اعلام قبولی از سوی سازمان سنجش به منزله انصراف و استنکاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

4. تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به صورت شبانه‌روزی است.

5. انتقال دانشجو به سایر دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و بلعکس ممنوع است.

شرایط ادامه تحصیل متعهدین خدمت به آموزش‌وپرورش

6. ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به استناد مفاد ماده 4 قانون متعهدین خدمت صرفاً در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره کل آموزش و پرورش محل خدمت امکان پذیر است شایان ذکر است جهت ادامه تحصیل در رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت آموزشی و اداری در آموزش و پرورش الزامی خواهد بود.

با توجه به مفاد ماده 61 و 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل و اشتغال به کار در مدارس صرفاً در خارج از ساعات اداری موظف امکان پذیر خواهد بود.

7. تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه‌ها و بالعکس در بدو ورود یا در طول تحصیل در هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود ضمناً چنانچه دانشجویی تحت هر شرایطی در دوره کاردانی متوقف شود به علت عدم نیاز به خدمت آنان در آموزش و پرورش جذب و استخدام آنان امکان‌پذیر نخواهد بود.

8. عدم اشتغال به تحصیل همزمان در هر یک از دوره‌های تحصیلی در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در زمان ثبت‌نام، شروع به تحصیل و حین تحصیل.

9. پذیرفته‌شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که عنوان رشته آنها دبیری نیست ملزم به گذراندن دروس تربیتی هستند.

10. از متقاضیان رشته‌های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش که جزء معرفی شدگان چند برابر قرار می‌گیرند در صورتی مصاحبه به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه بوده و ویژگی جسمانی آن نیز توسط پزشک معتمد واجد شرایط و سلامت روانی توسط روانشناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تایید قرار گیرد.

11. مصاحبه از شرایط قانونی از مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی است انجام مصاحبه تخصصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطلاعیه‌ اعلام شده از سوی سازمان سنجش امکان پذیر است، انجام مصاحبه مجدد یا تمدید مهلت اعلام شده به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

12. عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی در هر شرایطی بعد از معرفی از سوی سازمان سنجش به منزله انصراف از رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی تلقی خواهد شد.

امکان تغییر محل دانشگاه

13.محل تحصیل پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام قطعی توسط پردیس‌ها و بر اساس تعیین خواهد شد، کلاس‌هایی که با حدنصاب لازم حداقل 20 نفر برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته شدگان در سطح پریس و کشور اقدام خواهد کرد و پذیرفته‌شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت قبولی آنها کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

انتقال و جابجایی در بین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان ممنوع است.

14. در پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره که گرایش فعالیت‌های پرورشی اجرا می‌شود بعد از فراغت از تحصیل به عنوان “مربی امور تربیتی” مدارس به کار گیری خواهند شد.

15. قبولی در رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به صورت قطعی تلقی می‌شود چنانچه در برخی رشته‌های خاص این دو دانشگاه، صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی داوطلب بعداً مورد تأیید قرار بگیرد به دلیل تکمیل ظرفیت پذیرش‌ها، عدم امکان ایجاد کلاس به استناد ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش برای پذیرش در رشته جدید عدم نیاز برای آن اعلام شده و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

16. چنانچه صلاحیت‌های عمومی و تخصصی داوطلبی پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری محرز شود حقی برای آن داوطلب ایجاد نمی‌کند در عین حال در صورت وجود ظرفیت پذیرش در کد‌رشته محل مربوطه حداکثر تا قبل از شروع نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99  امکان اقدام وجود خواهد داشت.

17. برخی از کدرشته محل‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت آزاد و شبانه بوده و پذیرش دانشجو و تحصیل در این رشته محل‌ها هیچگونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کند.

18. طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در پایان دوره کارشناسی از دانشجو معلمان ارزشیابی پایانی به عمل می‌آید و بر اساس نتایج حاصل گواهی صلاحیت حرفه‌ای در سطوح مختلف صادر می‌شود .

19.چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌نام تحصیل یا استخدام آزمایش و قطعی قبولی وی لغو می‌شود و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت‌های ناشی از آن خواهد بود.

20. در رشته‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که دارای چند گرایش یا زمینه تخصصی است و در دفترچه آزمون گرایش و زمینه تخصصی رشته مشخص نشده است، دانشگاه متناسب با نیاز آموزش‌وپرورش با در نظر گرفتن بومی‌بودن در سهمیه خدمت و وضعیت علمی دانشجویان نسبت به تعیین گرایش و زمینه تخصصی اقدام خواهد کرد بعد از تعیین گرایش و زمینه تخصصی توسط دانشگاه‌ها تغییر گرایش و زمینه تخصصی تحت هر شرایطی مجاز نیست، بدیهی است انتخاب دروس اختیاری از بین جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومی با نظر و تایید گروه آموزشی متناسب با نیاز آموزش و پرورش امکان پذیر خواهد بود.

21. صدور احکام کارگزینی و ابلاغ اشتغال به کار معلمان بعد از فراغت از تحصیل جهت تدریس در مدارس مشروط به ادای سوگند معلمی و امضای سوگندنامه معلمی خواهد بود متن امضای سوگندنامه در پرونده دانشجو‌معلمان نگهداری می شود.

آموزش‌وپرورش به دلیل تنوع زیاد مدارس نمی‌تواند به مدارس دولتی بپردازد!

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رسانه‌ها عدالت آموزشی را زیر سؤال نبرند، گفت: تنوع مدارس زیاد شده است و آموزش‌ و پرورش نمی‌تواند به مدارس دولتی بپردازد.

آموزش‌وپرورش به دلیل تنوع زیاد مدارس نمی‌تواند به مدارس دولتی بپردازد!
آموزش‌وپرورش به دلیل تنوع زیاد مدارس نمی‌تواند به مدارس دولتی بپردازد!

حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در آیین تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری سال 98 اظهار‌ کرد: به نمایندگی از دیگر نمایندگان مجلس برای تبریک خدمت شما هستم و از مدیران و معلمان تشکر می‌کنم که نقش اصلی را در این موفقیت داشته‌اند.

با تحلیل رتبه‌های برتر کنکور نمی‌توان مدارس دولتی را زیر سؤال برد

وی افزود: با ‌ تحلیل آمار رتبه‌های برتر از مدارس خاص، نمی‌توان فعالیت کل مدارس دولتی را زیر سؤال برد؛ کسب این موفقیت بیشتر مرهون تلاش خود دانش‌آموزان بوده است و شما رتبه‌های برتر در هر مدرسه‌ای بودید همین رتبه و جایگاه را کسب می‌کردید و این افتخارآفرینی به تلاش‌های خود شما برمی‌گردد.

میرزاده تصریح کرد: برای معلمان چه در مدارس دولتی و غیردولتی و چه در سمپاد فرقی نمی‌کند در کدام مدرسه درس می‌دهند و تمام تلاش خود را می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه شما با این افتخارآفرینی، بار سنگینی بر دوش دارید و مردم انتظار زیادی از شما دارند، گفت: اگر نتوانید مسائل کشور را حل کنید در مورد نخبه بودن شما سؤال مطرح می‌شود چرا که شما باید طرح جدید داشته باشید و طرح نو براندازید و اگر جای دیگری از دنیا را برای تحصیل انتخاب کنید باید به این مراسم شک کرد؛ شما باید وارد میدان شوید و این کشور بهترین مکان برای نخبه‌ها است و آینده کشور به شما نیاز دارد.

رسانه‌ها عدالت آموزشی را زیر سؤال نبرند

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رسانه‌ها عدالت آموزشی را زیرسوال نبرند، گفت: مدارس دولتی و استان‌هایی که رتبه برتر نداشته‌اند را نیز زیرسوال نبرید.

وی در ادامه اضافه کرد: تنوع مدارس زیاد شده است و آموزش‌ و پرورش نمی‌تواند به مدارس دولتی بپردازد و باید تنوع مدارس را کم کرد تا بچه‌های مختلف کنار هم بنشینند و با هم یاد بگیرند و در این‌باره مجلس شورای اسلامی با شما همراهی خواهد کرد.

میرزاده با بیان اینکه طبقاتی بودن آموزش نارضایتی‌هایی ایجاد کرده است، تأکید کرد: باید از وجود نخبگان در همه‌جا استفاده شود؛ مدرسه نمونه کوچک جامعه است و افراد مختلف باید در کنار همدیگر بنشینند نه آنکه آنان را در یک جزیره خاص جمع و جامعه را از آن‌ها محروم کنیم.