کارگاه های آموزشی گروه مدیران حرفه ای منابع انسانی

کارگاه های آموزشی گروه مدیران حرفه ای منابع انسانی

کارگاه های آموزشی گروه مدیران حرفه ای منابع انسانی

کارگاه های آموزشی گروه مدیران حرفه ای منابع انسانی

** ارائه روزسه شنبه گروه مدیران… **موضوع مدلهای توانمندسازی *ساعت ۲۱ تا23

** ارائه روزسه شنبه گروه مدیران… **موضوع مدلهای توانمندسازی *ساعت ۲۱ تا23

** ارائه روزسه شنبه گروه مدیران… **موضوع مدلهای توانمندسازی *ساعت ۲۱ تا23

** ارائه روزسه شنبه گروه مدیران… **موضوع مدلهای توانمندسازی *ساعت ۲۱ تا23

موزیک سرا

ارایه روز دوشنبه گروه مدیران

ارایه روز دوشنبه گروه مدیران
نظام مدیریت عملکرد و پرداخت پاداش افزایش بهره وری + فرایند و کانالهای استخدام

ارایه روز دوشنبه گروه مدیران

نظام مدیریت عملکرد و پرداخت پاداش افزایش بهره وری + فرایند و کانالهای استخدام
ارایه روز دوشنبه گروه مدیران

دانلود موزیک