مقام‌های آلمان و سوئد از شناسایی و دستگیری تعدادی پناهجو به اتهام خشونت و تعرض جنسی خبر دادند