امارات به حضور نظامی خود در یمن پایان داد

امارات به حضور نظامی خود در یمن پایان داد

امارات به حضور نظامی خود در یمن پایان داد

امارات به حضور نظامی خود در یمن پایان داد

گوشی موبایل