اگر برجام را پاره کنند، ما آن را آتش خواهیم زد

اگر برجام را پاره کنند، ما آن را آتش خواهیم زد

اگر برجام را پاره کنند، ما آن را آتش خواهیم زد

اگر برجام را پاره کنند، ما آن را آتش خواهیم زد

wolrd press news