دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد؛ تصویب برنامه زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد؛ تصویب برنامه زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد؛ تصویب برنامه زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد؛ تصویب برنامه زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت

دانلود سریال و آهنگ