دریافتی بیش از 10 میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شود

دریافتی بیش از 10 میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شود

دریافتی بیش از 10 میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شود
نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به تلاش جمعی از نمایندگان جهت تدوین طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت:‌ بر اساس این …

دریافتی بیش از 10 میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شود

نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به تلاش جمعی از نمایندگان جهت تدوین طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت:‌ بر اساس این …
دریافتی بیش از 10 میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شود

دریافتی بیش از 10 میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شود

دریافتی بیش از 10 میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شود
نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به تلاش جمعی از نمایندگان جهت تدوین طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت:‌ بر اساس این …

دریافتی بیش از 10 میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شود

نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به تلاش جمعی از نمایندگان جهت تدوین طرح ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا گفت:‌ بر اساس این …
دریافتی بیش از 10 میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شود

دریافتی بیش از 10 میلیون تومان در ماه بازپس گرفته می‌شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی