شهر «فلوجه» از نظر نظامی سقوط کرده است

شهر «فلوجه» از نظر نظامی سقوط کرده است

شهر «فلوجه» از نظر نظامی سقوط کرده است

شهر «فلوجه» از نظر نظامی سقوط کرده است

اسکای نیوز