نبودن آقایان مصباح و یزدی برای خبرگان خسارت است

کسانی که رای نیاوردند، رفتار کاملا نجیبانه ای داشتند / هرگونه تخریب شورای نگهبان غیرقانونی و غیرشرعی است