موضع عربستان درباره افت بهای نفت

عربستان مدعی است قیمت های کنونی نفت، قیمت منطقی بازار است.

دانلود موزیک

آپدیت نود 32