اولین سخنرانی تند آیت الله مصباح علیه جناح رقیب خود بعد از انتخابات

پست ترین افراد کسانی هستند که در پی نزدیکی به دشمن و دیدن لبخند او هستند